Työpajatieto

Sivujamme päivitetään.

Siirry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sivuille tästä.

Valittu aihe: Työpajatieto

Lähettävät tahot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuuta on toteutettu kaikissa työvoimatoimistoissa vuodesta 2005. Se koskee alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita. (1.1.2013 lähtien nimellä Nuorisotakuu

Työ- ja elinkeinotoimiston pitää tarjota nuorelle aktiivista tekemistä kuten työkokeilua tai työvoimakoulutusta, mikäli nuori on ollut kolme kuukautta työttömänä. Tavoitteena on ehkäistä työttömyyden pitkittyminen. Työkokeilu voidaan suorittaa työpajalla.

Työvoimatoimisto laatii yhdessä työnhakijan kanssa työnhakusuunnitelman mahdollisimman pian työttömäksi ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua.

Kolmen kuukauden sisällä nuorelle tehdään yksilöity työnhakusuunnitelma, johon liittyy lupaus pääsystä johonkin työvoimapalveluun, työnhakukoulutukseen, valmentavaan tai ammatilliseen työvoimakoulutukseen, työkokeiluun, tukityöhön tai starttirahan saajaksi.

 

Työpajoille valmentautujia ohjataan eri reittejä pitkin. Tavallisimmin lähettäjänä on työ- ja elinkeinotoimisto, mutta myös muut viranomaistahot voivat todeta asiakkaan pajapalveluiden tarpeen. Työpajatieto esittelee lyhyesti tärkeimmät. Linkit näiden omille sivuille löytyvät oikealla olevasta palkista.

Työ- ja elinkeinotoimisto

Työ- ja elinkeinotoimisto voi lähettää pajalle valmentautujia erilaisiin palveluihin ja työvoimapoliittisiin koulutuksiin.

Asiakkaan tilanne, koulutus ja ikä vaikuttavat siihen millaisiin palveluihin heidät ohjataan. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja nuorisotakuu velvoittavat kunnat järjestämään työttömälle asiakkaalle työpaikan tai laatimaan hänelle aktivointisuunnitelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Kela

Kansaneläkelaitos voi lähettää asiakkaita pajoille mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen. Kelan, työ- ja elinkeinohallinnon ja terveydenhuollon edustajat toteavat ennakkohaastattelun perusteella työhönvalmennuksen tarpeen ja tekevät suosituksen Kelalle palvelun hankkimisesta.

Olennaista työhönvalmennuksen onnistumisessa on oikea ajoitus asiakkaan kuntoutumisvaiheessa. Asiakas täyttää myös itse Kelan kuntoutushakemuksen, josta ilmenee hänen valmiutensa ja sitoutumisensa kuntoutukseen.

Kela päättää valmennuksen kestosta ja maksaa palvelun. Työhönvalmennus voi kestää enintään vuoden.

Työvoiman palvelukeskukset

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi tullaan työ- ja elinkeino- tai sosiaalitoimiston lähetteellä. Palvelukeskuksessa asiakas saa työ- ja elinkeinohallinnon, kunnan ja Kelan palveluja saman katon alta.

Työvoiman palvelukeskus järjestää asiakkaille yksilöllisiä työllistymis-, koulutus-, ja kuntoutuspalveluja. Asiakkaita voidaan lähettää työpajoille esimerkiksi starttivalmennukseen tai työhönvalmennukseen.

Oman alueesi työvoiman palvelukeskuksesta löydät tietoa oman kuntasi kotisivuilta. 

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen tehtävänä on varmistaa laissa määrättyjen palveluiden saatavuus kaikille kuntalaisille. Palveluilla tuetaan kuntalaisten turvallisuutta, toimintakykyä ja arjenhallintaa. Sosiaalitoimesta voidaan ohjata valmentautujia työpajapajapalveluihin. Lisää tietoa sosiaalitoimesta löytyy kuntien kotisivuilta.

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto, lähinnä kuntien aikuis- ja nuorisopsykiatriset palvelut sekä päihdepalvelut voivat lähettää asiakkaita työpajoille kuntoutuksen yhteyteen räätälöidyille työhön tutustumisjaksoille. Yhteistyössä työhallinnon kanssa voidaan myös räätälöidä työpajaan työssä suoriutumiseen liittyvä arviointijakso.

Koulutoimi

Kouluista ja oppilaitoksista voidaan lähettää opiskelijoita työpajalle silloin, kun nähdään, että opiskelu on opiskelijalle liian teoreettista ja opinnot ovat tästä syystä vaarassa keskeytyä. Muut tukitoimet on tällöin jo käyty läpi. Lue lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi pyrkii tukemaan nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla erilaisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Toimintaan kuuluvat esimerkiksi nuorisotilojen ylläpito, järjestöjen ja muiden ryhmien avustaminen sekä tiedotus. Moniammatillinen yhteistyö on keskeisessä asemassa myös nuorisotoimen työssä. Lisätietoa kuntien kotisivuilta.